Gå til innhold

Dokumentar om E-stoffer fra NRK


Opheliia

Anbefalte innlegg

Fortsetter under...

Jeg har aldri vært spesielt redd for e-stoffer noen gang! Og når jeg tenker meg om så spise jeg akkurat masse RØD gele uten å sjekke om det inneholdt E120! Det gjorde det heldigvis ikke, bare E 163 som kommer fra drueskinn. Men jeg hadde ikke latt være å spise den selvom, fordi det er så godt. Jeg har spist/sugd på maurtiss også jeg - og jeg lever enda! Det er dog ikke et e-stoff, men det høres litt ekkelt ut...:p

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg har aldri vært spesielt redd for e-stoffer noen gang! Og når jeg tenker meg om så spise jeg akkurat masse RØD gele uten å sjekke om det inneholdt E120! Det gjorde det heldigvis ikke, bare E 163 som kommer fra drueskinn. Men jeg hadde ikke latt være å spise den selvom, fordi det er så godt. Jeg har spist/sugd på maurtiss også jeg - og jeg lever enda! Det er dog ikke et e-stoff, men det høres litt ekkelt ut...:p

Kjæresten min lærte meg noe nytt, samme kvelden som vi så den dokumentaren, at det er ikke når det står at matvarene inneholder e-stoffer vi bør være redde, men når de har disse utrolig lange navna..I didn't know! Og etter den dokumentaren er jeg ikke så redd MSG heller:whistling:

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Som.... "methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylserine"

Det er visst et protein, men jeg hadde blitt skremt om jeg så det på en pakning :p

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Google taklet ikke så langt ord :)

As the largest known protein, titin also has the longest IUPAC name. The full chemical name, which starts methionyl... and ends ...isoleucine, contains 189,819 letters and is sometimes stated to be the longest word in the English language, or any language.[18][19] However, lexicographers regard generic names of chemical compounds as verbal formulae rather than English words.[20]

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Som.... "methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylserine"

Det er visst et protein, men jeg hadde blitt skremt om jeg så det på en pakning :p

Haha! Jeg har aldri sett så lange før..men du er ikke langt i fra, det er et eller annet med at de ordene som inneholder "tri" og "di" og at de er veldig lange..jeg skal få kjæresten til å gi en bedre forklaring, for jeg hang ikke helt med når hun pratet. Det er helt sikkert noen andre her inne som har peiling på dette her også?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Ingen hemmelighet at mange store norske produktleverandører bruker navnet på stoffet i stedet for e-betegnelsen. Overrasker meg at det er få som er klar over det. Har noe med det å skjønne varedeklerasjoner, ikke bare se at det står en "e" der og si fysjamei. Men nå er jeg jo litt i overkant interessert i mat, råvarer! Og i råvarer er det ikke så mange e-stoffer :-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Den var grei om man vil vite hvordan E-stoffer blir laget og tatt i bruk, men jeg vil aldri byttet ut ekte jordbær med syntetisk jordbærsmak med 200 forskjellige kjemiske forbindelser fra lab. Hva skjer med E-stoffene i kroppen kontra ”ekte mat”? Det er et spørsmål jeg ikke har fått svar på ennå i denne dokumentaren.

Og jeg reagerte på eksperimentet med barna. ”Ingen barn liker grønnsaker derfor lager vi heller en ”iskrem” av grønnsaker med smaktilsetninger”

For det første, grønnsaker er så kjedelige som foreldrene vil ha det til. Har foreldre dårlige holdninger til grønnsaker vil barna adoptere dette.

Iskrem av grønnsaker? C’moooon! Selvfølgelig hopper barna i taket når dem får servert noe dem tror er iskrem.

La merke til at dem serverte grønnsaker enkelte barna aldri hadde smakt på før. Ikke verst for barn som hater grønnsaker…

Litt for mange selvfølgeligheter tatt i bruk for å fremme bruk av E-stoffer, synes jeg (farger/smak i denne episoden). Selvfølgelig velger vi å spise den maten vi synes ser best ut (les: grønne ertene vs blasse erter)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Den var grei om man vil vite hvordan E-stoffer blir laget og tatt i bruk, men jeg vil aldri byttet ut ekte jordbær med syntetisk jordbærsmak med 200 forskjellige kjemiske forbindelser fra lab. Hva skjer med E-stoffene i kroppen kontra ”ekte mat”? Det er et spørsmål jeg ikke har fått svar på ennå i denne dokumentaren.

Og jeg reagerte på eksperimentet med barna. ”Ingen barn liker grønnsaker derfor lager vi heller en ”iskrem” av grønnsaker med smaktilsetninger”

For det første, grønnsaker er så kjedelige som foreldrene vil ha det til. Har foreldre dårlige holdninger til grønnsaker vil barna adoptere dette.

Iskrem av grønnsaker? C’moooon! Selvfølgelig hopper barna i taket når dem får servert noe dem tror er iskrem.

La merke til at dem serverte grønnsaker enkelte barna aldri hadde smakt på før. Ikke verst for barn som hater grønnsaker…

Litt for mange selvfølgeligheter tatt i bruk for å fremme bruk av E-stoffer, synes jeg (farger/smak i denne episoden). Selvfølgelig velger vi å spise den maten vi synes ser best ut (les: grønne ertene vs blasse erter)

Kommer enda en episode, kanskje den vil gi bedre svar på det første.

Jeg synes iallefall dokumentaren er veldig interessant. Selv om en ikke nødvendigvis trenger å gå amok i junk-food kun fordi e-stoffer ikke er farlig, så er det ganske greit å vite at ryktet e-stoffene har fått på seg ikke nødvendigvis stemmer helt..

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Dem motbeviste jo ingenting i dokumentaren, da.. Bare forklarte hva disse e-stoffene ble laget av og brukt til..

Det dokumentaren viste var at e-stoffer ikke bare er kunstige stoffer man har fremstilt og funnet i et laboratorie, men stoffer som finnes naturlige i oss eller andre levende organismer. Men selv om de finnes naturlig, er det selvsagt ikke dermed sagt at de er bra for oss å innta...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...